Bouwmeester is:

KENNIS

De juiste kennis voor iedere klus

BEREIKBAAR

Wij zijn 24/7 bereikbaar

KWALITEIT

Kwaliteit staat bij ons voorop

Historie

Bouwmeester asbestinventarisatie is een bedrijf welke is ontstaan uit een boeren familie. Mijn voorvaderen waren boeren uit de omgeving Hoogeveen die later zijn verhuisd naar Pesse om daar naast het boeren leven diensten te leveren voor buren en andere boeren. Noaberhulp.

Zo is in de jaren 60 het loon- en grondverzetbedrijf Bouwmeester opgestart, welke diensten verrichtte aan boeren en later ook aan bouw gerelateerde bedrijven. In deze tijd werden ook veel (boeren) loodsen gebouwd waar asbest in is verwerkt. Asbest werd verwerkt in vele materialen, met vooral de bekende asbestcementplaat welke veel werd toegepast op daken van deze loodsen. Destijds werden de platen veelal gezaagd en bewerkt. Pas veel later bleek dit erg slecht voor de gezondheid te zijn. De huidige overheid heeft bepaald dat alle asbest gesaneerd dient te worden voor 2024. Om opnieuw een steentje bij te dragen aan de onze samenleving heb ik, Andre Bouwmeester (eigenaar van Bouwmeester asbestinventarisatie), een opleiding gevolgd waarmee ik deskundig asbest inventarisator geworden en heb ik geleerd wat de gevaren hiervan zijn en wat het allemaal met onze gezondheid kan doen. Met deze kennis heb ik mijn asbest inventarisatiebedrijf opgestart en hoop ik u hiermee van dienst te zijn.

Asbest

Wat is Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en objecten, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.

Gevaar van asbest

Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als ze in hoge concentraties worden ingeademd. In de buitenlucht zweven ook asbestvezels. Dat zijn er maar zo weinig, dat inademen nauwelijks gevaar oplevert. Er is ook weinig kans op inademen van asbestvezels als ze goed zijn gebonden in materialen. Risico’s treden wel op als dergelijk materiaal in slechte staat verkeert of als de vezels niet goed gebonden zijn in materialen. Ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt, kunnen miljoenen asbestvezels in de lucht komen. Het risico dat iemand ze inademt, is dan erg groot. Er zijn strenge regels opgesteld om dat te voorkomen. Het inademen van asbest kan stoflongen (asbestose) of longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken.

Film

Hiernaast kunt u een korte film zien waarin duidelijk de gevaren van blootstelling aan asbest naar voren komt.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Er bestaan twee vormen waarin asbest voorkomt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij ‘hechtgebonden’ asbest zitten de asbestvezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Er zullen nauwelijks vezels vrijkomen als dit materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt. Asbestcement golfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren, zijn voorbeelden van hechtgebonden asbest. 

Wanneer de vezels niet of nauwelijks aan het dragermateriaal zijn gebonden, is er sprake van ‘niet-hechtgebonden’ asbesthoudende materialen. Doordat de vezels gemakkelijk kunnen vrijkomen, is het gezondheidsrisico van niet-hechtgebonden asbest groter dan dat van hechtgebonden asbest. Een voorbeeld van een niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal is spuitasbest. Dit materiaal is voor 1978 regelmatig gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerende laag op staalconstructies. Dit laatste gebeurde meestal in grote gebouwen. Spuitasbest moet worden verwijderd of volledig afgeschermd. Een andere vorm van niet-hechtgebonden asbest is zwaar verweerd asbestcement. 

Alleen een microscopische analyse kan uitsluitsel geven of materiaal hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest bevat.

Asbest verwijderen

In de meeste gevallen is toestemming vereist van de gemeente. In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden  verwijderd. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te worden verwijderd.

Asbestinventarisatie

Hoe we omgaan met asbest in onze samenleving is vastgelegd in een aantal wetten. De overheid wil zoveel mogelijk asbest uit onze leefomgeving verwijderen. Dit moet op een verantwoorde manier gebeuren. Voor een verwijdering zijn strenge regels opgesteld om het gevaar voor mens en milieu te minimaliseren. Zo mogen alleen gecertificeerde bedrijven en personen in risicovolle situaties asbest inventarisaties uitvoeren. Bouwmeester asbestinventarisatie beschikt over deze kwalificaties.

Het gebruik van asbest is vanaf 1993 verboden. Woningen of gebouwen die vóór dit jaartal zijn gebouwd bevatten dus mogelijk asbest. Daarom is een inspectie van deze gebouwen verplicht als er verbouwd of gesloopt gaat worden.

Voorafgaand aan renovatie- of sloopwerkzaamheden, zijn eigenaren van gebouwen bij oudere gebouwen verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. De wet bepaalt dat asbestinventarisaties moeten worden uitgevoerd door een deskundig, gecertificeerd bedrijf. Ook in het kader van een veilige woon-werkomgeving laten eigenaren van gebouwen en beheerders een asbestonderzoek uitvoeren voordat werkzaamheden plaatsvinden

NIEUWS

Veranderde wetgeving

Nieuw certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering op 1 maart 2017 van kracht  

1 maart 2017

Het nieuwe certificatieschema gaat in op 1 maart 2017. Omdat de nieuwe grenswaarde voor amfibool asbest in het Arbeidsomstandighedenbesluit al op 1 januari 2017 ingaat, wordt voor de tussenliggende periode een regeling opgesteld waarmee de bestaande schema’s worden aangepast aan de wijzigingen in de grenswaarde en de risicoklassenindeling per 1 januari 2017. Met de inwerkingtreding van het processchema volgt ook de verplichtstelling van LAVS derhalve op 1 maart 2017.

Certificaat

Subsidie

Subsidiemogelijkheden

De overheid heeft als doel zoveel mogelijk asbest verantwoord te verwijderen. Om dit te bevorderen stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Klik op het logo hiernaast voor meer informatie.

Voor het verkrijgen van subsidie hebben meerdere van onze klanten goede ervaring met Katoele subsidie experts.

Klik op het logo hiernaast voor meer informatie.

NIEUWS

Asbestregeling Drenthe
Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de ‘uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ vastgesteld. Asbestregeling Drenthe is een subsidie in de vorm van een lening met een lage rente. Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verengingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak, kunnen beroep doen op deze regeling voor het saneren en vervangen van het dak.
Waarvoor?

Voor de volgende activiteiten kan een lening worden aangevraagd:

• Inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf
• Onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming)
• De sanering van een asbestdak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf
• De sloop van een gebouw met een asbestdak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject
• Het aanbrengen van een nieuwe dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject
• De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak

U komt niet in aanmerking voor de subsidie wanneer u de aanvraag na de start van het project indient, met uitzondering van de inventarisatie van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf.

Hoogte en voorwaarden lening

• Wanneer een subsidie wordt verleend met toepassing van de-minimisverordening, bedraagt de hoogte van de lening maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van €2.500 tot een maximumbedrag van €60.000
• Wanneer een subsidie wordt verleend met toepassing van artikel 36 AGVV, wordt de maximale subsidiehoogte van de AGVV in acht genomen
• De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar bij een consumptieve lening en een maximale looptijd van 30 jaar bij een hypothecaire lening
• Subsidies tot €20.000 worden vertrekt in de vorm van een consumptieve lening
• Subsidies van meer dan €20.000 worden vertrekt in de vorm van een hypothecaire lening;
• De lening wordt verstrekt door en conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn
• De rente wordt vastgesteld conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn, verhoogd met een opslag van 0,1% in verband met af te dekken risico’s

Belangrijk!

Contact

Bouwmeester Asbestinventarisatie

Holthe 37b

9411 TN Beilen

KvK nr. 64178153

Tel: +31 (0)6-55853450
info@asbestinventariseren.nl

Liever contact per WhatsApp?

App ons op 06-55853450